Historia Parafii

Na podstawie artykułu Józefa Szubzdy w kwartalniku „Na Sieradzkich Szlakach” 2/90/2008/XXIII: 
PARAFIA ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 
W SIERADZU 

Powstanie parafii p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej (pierwotna nazwa – błogosławionej) wiązało się z demograficznym rozwojem Sieradza. W 1975 miasto awansowało do rangi stolicy województwa. Nowe funkcje miasta, rozwój budownictwa i usług spowodował napływ ludności, zwłaszcza młodych rodzin, z sąsiednich miast i okolicznych wiosek. Katolicka w swej masie ludność Sieradza potrzebowała świątyń umożliwiających wypełnianie obowiązków wynikających z zasad wiary, odczuwała brak miejsca do przeżyć religijnych. W XIV-wiecznej kolegiacie nie mogła pomieścić się ponad dwudziestotysięczna rzesza parafian. O budowę nowych świątyń od lat zabiegał proboszcz i dziekan sieradzki, ks. infułat Apolinary Leśniewski.
Budownictwo miejskie zaczęło rozwijać się w południowej części miasta. W pobliżu tzw. betonówki (obecnie ul. Michała Wołodyjowskiego), powstało osiedle Hetmańskie, coraz więcej nowych domów budowano przy ul. 1 Maja, ulicach do niej przyległych i w Monicach, które w 1979 r. włączono w obręb miasta. Zaczęto rozważać możliwość erygowania nowych parafii w tych rejonach. Decyzje o budowie kościołów poprzedził spór o ziemię toczony między Kurią Diecezjalną we Włocławku a Wydziałem ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu.
Lokalizację przy Krakowskim Przedmieściu 123 w Sieradzu poprzedziła 21 VI 1989 r. rozmowa biskupa włocławskiego z przełożoną sióstr urszulanek. 23 października tego roku komisja kurialna złożona z ks. Witolda Bury i ks. Leonarda Urbańskiego przeprowadziła wizję lokalną terenu, po czym Kuria zwróciła się ponownie (pismo z 30 XI 1989 r.) do matki przełożonej o warunki przekazania ziemi. Zgromadzenie podtrzymało wcześniejsze ustalenia. 3 III 1990 Kuria wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Sieradzu z wnioskiem o lokalizację kościoła na gruntach ss Urszulanek. W uzasadnieniu zwracano uwagę na dużą odległość wsi położonych na peryferiach parafii do sieradzkiej fary. Potrzeb religijnych nie mogła zabezpieczyć mała, półpubliczna kaplica erygowana w 1954 r. Szybka odpowiedź urzędu (pismo z 17 IV 1990 r.) ułatwiła podjęcie terenowo-prawnych działań przygotowawczych. Posesja została podzielona na część pozostającą nadal w użytkowaniu zakonu i część przekazaną parafii.

30 czerwca 1990 r. mianowano ks. Grzegorza Karolaka wikariuszem parafii Wszystkich Świętych. Kuria Włocławska zleciła mu budowę kościoła i zorganizowanie nowej parafii. Po zebraniu niezbędnych danych ks. G. Karolak 14 VIII 1990 r. poprosił biskupa o erygowanie parafii. 29 sierpnia 1990 r. ordynariusz włocławski, ks. bp Henryk Muszyński wydał dekret ustanawiający z dn. 1 września 1990 r. parafię p.w. bł. Urszuli Ledóchowskiej jako 302 parafię w diecezji.4) Dekret określał granice parafii i przynależność do dekanatu sieradzkiego I. Parafię tworzyły osiedla: Chabie, Oksińskiego, Hetmańskie, 1 Maja, Monice, ulice: Krasawna, Sadowa i Łabędzia oraz wsie: Wiechucicie, Wiechutki, Bogumiłów, Dąbrówka, Zalesie i Jeziory. Miejscowości te wchodziły dotąd w skład parafii Wszystkich Świętych. Ks. G. Karolak z dn. 1 września 1990 r. został ustanowiony (dekret Ldz 1148/1990) proboszczem parafii. Kanonicznej introdukcji proboszcza do parafii dokonał 9 IX 1990 r. ks J. Frątczak, dziekan sieradzki, w kaplicy ss Urszulanek w Monicach.5)

Niezwłocznie rozpoczęto prace nad ukształtowaniem architektonicznej koncepcji świątyni. 21 VIII 1990 r. dyskutowano na ten temat na posiedzeniu Diecezjalnej Komisji Budowlanej. Zastanawiano się również nad sposobami rozwiązania bieżących problemów: nad budową tymczasowej kaplicy, plebanii i nad urządzeniem zaplecza gospodarczego. W posiedzeniu brali udział m.in. ks. G. Karolak i inż. arch. Tadeusz Miziała. Jesienią przystąpiono do zagospodarowania zaplecza budowy. Wzniesiono barak, który przekształcono w prowizoryczną kaplicę. 10 września 1990 r. rozpoczęto budowę plebani a następnego dnia kaplicę poświęcił ks. bp H. Muszyński.6) Plebanię wybudowano w ciągu zimy. Została poświęcona 23 II 1991 r. Przygotowywano budowę przedszkola. Budynek zaprojektował inż. Jerzy Malinowski. 15 VI 1991 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty, 15 VIII 1991 r. ks. bp H. Muszyński wmurował pierwszą cegłę na poziomie zerowym. Po 14 miesiącach zakończono prace budowlane w obiekcie zakonnym. Sukcesy inwestycyjne były możliwe dzięki społecznemu poparciu oraz zaangażowaniu mieszkańców, którzy bezpłatnie pracowali przy budowie.
Projekt techniczny nowej świątyni opracował architekt inż. mgr Mirosław Rybak z Łodzi. 12 I 1992 r. plany zatwierdziła Diecezjalna Komisja Budowlana, a 10 II tego roku akceptował je Urząd Rejonowy w Sieradzu. 2 września 1992 r. rozpoczęto budowę fundamentów świątyni. Podniosła uroczystość z udziałem licznie zgromadzonego duchowieństwa, parafian i mieszkańców Sieradza odbyła się 28 V 1993 r. Biskup włocławski, ks. Bronisław Dembowski wmurował i poświęcił kamień węgielny sprowadzony z Sanktuarium Bł. Urszuli Ledóchowskiej z Pniew k. Poznania. Akt erekcyjny kościoła głosi: Działo się to w piątek, dnia 28 maja, Roku Pańskiego 1993 r., w XV roku Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, za Biskupa Włocławskiego Bronisława Dembowskiego, Jego Biskupów Pomocniczych Czesława Lewandowskiego i Romana Andrzejewskiego, gdy Dziekanem Dekanatu Sieradzkiego I był ks. Prałat Józef Frątczak, a pierwszym Proboszczem parafii Bł. Urszuli w Sieradzu Ks. Mgr Grzegorz Karolak… W dniu tym wmurowano kamień węgielny, a dostojny mistrz ceremonii kończył akt słowami: Najlepszemu Bogu za przyczyną Patronki Bł. Urszuli, polecam dalszą budowę kościoła, duchowy wzrost parafii i pomyślny jej rozwój.7)
Prace budowlane wykonywali miejscowi, sieradzcy rzemieślnicy, murarze, cieśle, zbrojarze itd. Funkcję kierownika budowy pełnił Wiesław Gabryś, a kierownika nadzoru – inż. Jerzy Malinowski, sieradzanie. Budowa postępowała szybko dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Społecznemu komitetowi budowy przewodniczył Jan Kurowski.
W 1993 r. inż. Ludwik Machniewicz opracował projekt wystroju wnętrza kościoła, 22 I 1994 r. przedłożył go władzy diecezjalnej do akceptacji. Obiekt został przykryty dachem. Szybka realizacja planu umożliwiła odbycie w nowym kościele (28-29 V 1994 r.) wizytacji kanonicznej. Prowadzący wizytację ks. bp Czesław Lewandowski, niegdyś wikariusz w kościele Wszystkich Świętych w Sieradzu, odprawił w budowanym kościele pierwszą mszę św. Świątynia rozpoczęła swój żywot, stała się domem Bożym, domem modlitwy. Był to pierwszy kościół parafialny w diecezji budowany pod wezwaniem Bł. Urszuli Ledóchowskiej.

Od 1 lipca 1995 roku proboszczem parafii jest ks. Jan Witkowski.